Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom v Trnave

Autizmus

Čo je autizmus?

Autizmus je závažná porucha psychického vývinu dieťaťa postihujúca: 

 • kvalitu komunikácie,
 • kvalitu sociálnych interakcií s prítomnosťou     
 • obmedzených, stereotypne sa opakujúcich záujmov a aktivít,
 • obmedzená schopnosť predstavivosti

Porucha nie je vyliečiteľná, ale uplatnenie vhodných foriem terapie, sociálnej prevencie, liečebnej a špeciálnej pedagogiky sú predpokladom pre rozvoj individuálnych schopností každého človeka postihnutého autizmom.  Jeho život a život ľudí v jeho okolí môže byť spokojný a šťastný. 

Kedy môžete autizmus spozorovať u svojho dieťaťa?

Najneskôr do tretieho roku života dieťaťa.

Varovné signály autizmu

Oblasť komunikácie 

 • dieťa nereaguje na svoje meno
 • dieťa nedokáže povedať čo chce
 • rečový vývin dieťaťa je oneskorený
 • ak je reč prítomná nemusí plniť funkciu dorozumievania sa prítomné bývajú tzv. echolálie – opakovanie tých istých slov, celých fráz / dabing, reklamy a pod. /
 • dieťa pasívne neplní príkazy, požiadavky, niekedy sa zdá, že dieťa počuje   inokedy nie / podozrenie na poruchu sluchu /
 • komunikácia len za účelom uspokojenia potrieb a záujmov dieťaťa 

Oblasť sociálna 

 • dieťa sa neusmieva na iných ľudí
 • často sa smeje bez zjavnej príčiny
 • dieťa sa bezúčelne a stereotypne zaoberá vybranými predmetmi
 • dieťa Vás ignoruje

Oblasť správania

 • dieťa nevie, ako sa hrať s hračkami a s inými deťmi
 • dieťa lipne na rovnakých veciach
 • dieťa môže byť viac podráždené, trpí nespavosťou, kričí, plače hyperaktivita
 • neprimerané záchvaty zúrivosti
 • odmietanie zmien v prirodzenom prostredí / premiestňovanie nábytku/
 • neschopnosť uvedomovania si nebezpečenstva
 • sebapoškodzovanie / kúsanie rúk, búchanie hlavy /
 • motorické zvláštnosti / chôdza po špičkách, rôzne pohyby rukami a prstami, zatláčanie očí, hranie sa s mihalnicami /
 • zvýšená senzorická citlivosť / citlivosť na niektoré zvuky /

Autistické dieťa má problém s chápaním zmysluplnosti okolitého sveta, významu vecí a javov, pričom veľakrát sú to deti inteligentné, často až mentálne nadpriemerné. Ich problém je samota a izolácia ako následok neschopnosti spoločensky akceptovateľnej formy kontaktu.


© 2024 Sposa-T